Diễn Đàn Game Thủ

Http://123game.5forum.net


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatar
  • Sơ Cấp
Xem lý lịch thành viênPh?n M?n Patch FIFA v2.0 - Patch FIFA v2.0 M?i Nh?t

Giao Di?n FIFA 2.0 Download Patch FIFA v2.0.1 [dã test an toàn]
Chào các b?n!
Phiên b?n 1.1 tru?c dó dã du?c các b?n dón nh?n r?t nhi?t tình, và mong mu?n update d? có th? thay d?i thêm nhi?u file khác. Nhung theo mình nh?n th?y, da s? các b?n s? d?ng v1.1 theo ch? d? m?c d?nh. Nhu v?y s? d? gây ra nhàm chán n?u s? d?ng trong m?t th?i gian dài.
V?y nên mình nâng c?p phiên b?n 2.0 l?n này v?i mong mu?n "t?t c? các b?n" d?u có th? thay d?i d? ho? FIFA Online 2 m?t cách don gi?n nh?t, mà v?n không gây nhàm chán...

C?p nh?t phiên b?n 2.0.1
Giao di?n:[B]Nh?ng thay d?i trong phiên b?n 2.0.1:

- Thêm bóng, b?ng t? s?, bi?n qu?ng cáo, c?, mark...
- Thêm tu? ch?n B?t/T?t ch?n nhanh patch trong phòng ch?
- S?p x?p l?i b? c?c
- Tên patch dua vào file extras/opt.ini
* Các b?n có th? ch?nh s?a theo ý thích c?a mình, nhung ph?i luu ý, tên trong file này nhu th? nào thì tên folder ch?a patch ph?i gi?ng nhu v?y!

[B]Các thay d?i cu:
[B]
[B]Download v2.0.1(8.68mb):

[B][You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.] d?n s? d?ng:
1. T?i th? d?u tiên các b?n ch?n du?ng d?n cài FIFA ONLINE 2.
2. Sau dó l?a ch?n nh?ng Patch nào b?n th?y c?n thi?t (Có th? tu? ch?nh - ph?n du?i).
?n vào tên Patch d? xem Demo nhé.
3. Các b?n chuy?n qua l?n lu?t các th? khác và ch?n cho mình m?t lo?i ung ý.
4. ?n [B]Luu thi?t l?p d? luu l?i c?u hình cho l?n s? d?ng ti?p theo.
5. ?n vào [B]Kh?i d?ng FIFA d? ch?y GameLoader.exe
6. T?i màn hình dang nh?p ?n F7* Không b?t bu?c ph?i ?n tru?c khi dang nh?p: b?n có th? ?n b?t c? lúc nào, trong kho?ng th?i gian t? lúc chu?n b? dang nh?p cho d?n khi chu?n b? dá - tru?c khi loading game.
* Tính nang ch?n nhanh Patch: Khi vào d?n Phòng ch? (Tru?c khi ?n S?n sàng) các b?n b?m l?n lu?t các phím:

Alt+1 d? Ð?i Bóng
Alt+2 d? Ð?i B?ng t? s?
Alt+3 d? Ð?i M?t c?

(Tên Patch b?n ch?n ch? hi?n th? du?c trong Phòng ch? thôi nha!)

[B]Luu ý:
- Không du?c cài d?t Patch FIFA vào thu m?c cài FIFA Online 2 nhé!
- Tru?c khi cài b?n m?i các b?n nên backup thu m?c data và g? b?n cu ra nhé.
- Tu? theo vi?c l?a ch?n patch c?a b?n mà chuong trình x? lý nhanh hay ch?m, n?u ch?n t?t c? các Patch thì m?t kho?ng 2-3s (Các l?n choi sau s? nhanh hon, cho d?n khi b?n kh?i d?ng l?i máy).
- Patch ch? có tác d?ng 1 l?n, t? lúc b?n Patch d?n khi thoát Game. Nên b?n ph?i thao tác l?i bu?c 4 cho l?n choi ti?p theo!

- ? phiên b?n 2.0 này, mình cung c?p cho các b?n công c? n?p nhanh. Công c? này s? giúp b?n copy nhanh các file Face và Ball.
- Hu?ng d?n dùng công c? n?p nhanh: ?n vào nút N?p nhanh, sau dó ch?n d?n thu m?c ch?a các file Face ho?c Ball dã down v? máy, n?u có thông báo thì các file dã du?c copy xong nhé. Chi ti?t các b?n xem video bên du?i s? rõ hon.

[B]Tu? ch?nh Patch:

M?i ngu?i có m?t s? thích khác nhau, có th? tôi thích thay d?i sang bóng Jabulani (WC 2010), nhung có b?n l?i thích bóng màu xanh duong ho?c EA màu cam gì dó. V?y thì b?n ch? c?n copy nh?ng file c?a bóng dó vào du?ng d?n: [B](Thu m?c b?n cài Patch FIFA)\data\zdata\data2\ball\

Tuong t? v?i vi?c thay d?i Face hay các Patch khác, các b?n ch? c?n copy file c?a các b?n vào dúng du?ng d?n c?a chuong trình Patch FIFA là du?c.

[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]* T?t c? các patch này d?u du?c t?ng h?p t? forum Go.vn, xin c?m on Modding Team!
[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]

Demo:

[B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][You must be registered and logged in to see this link.]


[URL="http://kenhsinhvien.net/url/?http%3A%2F%2Fbumha.com%2Fgo.aspx%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fanhso.net%2Fngconghuan%2Fphoto%2F6064682%2FSS1-2%2F"][/URL]

[B][You must be registered and logged in to see this link.] [B][You must be registered and logged in to see this link.]
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Liên kết - Quảng cáo (Liên hệ: Yahoo : thangmanhkm)